8 październik

Dofinansowanie działalności

Tadprojekt Usługi Inżynierskie Tadeusz Piluk na podstawie umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-1178/20-00, zawartej dnia 08.10.2020r. o dofinansowanie Projektu WND- RPPD.01.04.01-20-1178/20 ,,Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Tadprojekt Usługi Inżynierskie Tadeusz Piluk w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19” otrzymał dofinansowanie w kwocie: 40 764,39 zł.

Dofinansowania udzielono ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.